Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Kolorowy pasek

Rodzaje świadczeń

ŚWIADCZENIA  RODZINNE

Załatwianie spraw:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

13-200 Działdowo

ul. Wł. Jagiełły 30

(023) 697-09-91

 

 

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U.2015r.  poz. 114 z późn. Zm. )

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013. poz. 3).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2012 poz. 959)

 

 

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

    - urodzenia dziecka

    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

       pobierania,

   - samotnego wychowywania dziecka,

   - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

   - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

   - rozpoczęcia roku szkolnego,

   - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 2) świadczenia opiekuńcze

   - zasiłek pielęgnacyjny

   - świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane tylko w przypadku nabycia prawa do zasiłku rodzinnego.

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

- osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód  rodziny z roku poprzedzającego w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:
kwoty 574,00 zł obowiązuje do dnia 01.11.2015

kwoty 674,00 zł obowiązuje od dnia 01.11.2015 do 31.10.2017

kwoty 754,00 zł obowiązuje od dnia 01.11.2017

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:
kwoty 664,00 zł obowiązuje do dnia 01.11.2015

kwoty 764,00 zł obowiązuje od dnia 01.11.2015 do 31.10.2017

kwoty 844,00 zł obowiązuje od dnia 01.11.2017

 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18. roku życia lub

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia jeżeli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się.

 

 

Od dnia 1 listopada 2012 r. do 31.10.2015 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

- 77,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia ;

- 106,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat ;

- 115,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia .

 

Od dnia 1 listopada 2015 r. do 31.10.2016 wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

- 89,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia ;

- 118,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat ;

- 129,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia .

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. do 31.10.2017 wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

- 95,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia ;

- 124,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat ;

- 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia .

 

Od dnia 1 listopada 2017 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

- 100,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia ;

- 130,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat ;

- 140,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia .

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:

    * rodzice lub jedno z  rodziców dziecka nie żyje,

    * ojciec dziecka jest nieznany,

    * powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

·        Sąd zobowiązał jednego z rodziców  do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje:

 - matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000 zł.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje:

- matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  * 24 miesięcy kalendarzowych

  * 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

  * 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł. miesięcznie.

 

 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje:

- samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł. na wszystkie dzieci. a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci do dnia 31.10.2015

Od 01.11.2015 do 31.10.2016 w wysokości 185,00 zł nie więcej niz 370,00 zł na wszystkie dzieci.

Od 01.11.2016 do 31.10.2017 w wysokości 193,00 zł nie więcej niz 3860,00 zł na wszystkie dzieci.

Od 01.11.2017  w wysokości 200,00 zł nie więcej niz 400,00 zł na wszystkie dzieci.

 

 

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje:

- matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka – oznacza to osobę fizycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego do dnia 31.10.2015

Od 01.11.2015 do 31.10.2016 w wysokości 90,00 zł

Od 01.11.2016 do 31.10.2017 w wysokości 95,00 zł 

Od 01.11.2017  w wysokości 100,00 zł.

 

 

5.Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – przysługuje:

- matce lub ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

     1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

      2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

  Dodatek przysługuje miesięcznie:

 

do 31.10.2015 w wysokości

60,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

od 01.11.2015 do 31.10.2016

80,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

od 01.11.2016 do 31.10.2017

90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

od 01.11.2017

100,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 120,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego – przysługuje:

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z  rozpoczęciem  roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.
Wniosek o wpłatę dodatku składa się do dnia zakńczenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowania przedszkolne.

 

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje:

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 

do 31.10.2015

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko  albo

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

 

od 01.11.2015 do 31.10.2016

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko  albo

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

 

od 01.11.2016 do 31.10.2017

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko  albo

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

 

od 01.11.2017

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – wysokości 120 zł miesięcznie na dziecko  albo

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 75 zł miesięcznie na dziecko.

 

 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny- przysługuje

- niepełnosprawnemu dziecku w wieku do 16 lat,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

 Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez inne instytucje takie jak ZUS, KRUS

 

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje:

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

2)konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji, albo

 orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.
Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do swiadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

 

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada każdego roku  do 31 października roku następnego z wyjątkiem :

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

           

            W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

 

 

 

UWAGA!

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych mozna pobrać w MOPS Działdowo w  Działe Świadczeń Rodzinnych

lub na stronie internetowej MOPS 

  

 

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Rogoziński
Data utworzenia:2008-08-07 08:41:39
Wprowadził do systemu:Sebastian Rogoziński
Data wprowadzenia:2008-08-07 08:42:29
Opublikował:Sebastian Rogoziński
Data publikacji:2008-08-07 08:42:40
Ostatnia zmiana:2015-09-01 13:22:18
Ilość wyświetleń:19148

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij