Wyszukaj:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Dane Ośrodka
•  Dane adresowe
•  Godziny urzedowania
•  Kierownictwo
•  Aktualności
•  RODZINA 3+ ważne!
  Organizacja prawna Ośrodka
•  Statut
•  Regulamin organizacyjny
•  Kodeks etyki pracowników MOPS Działdowie
•  Sprawozdania
•  Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Działdowo na lata 2012-2020
•  Kontrole
  Harmonogram wypłat świadczeń
•  Harmonogram wypłat świadczeń
•  Żywność FEAD
•  Informacja ważne!
  Nabór na stanowiska
•  Oferty zatrudnienia
•  Wyniki postepowania
•  zatrudnienie w ramach projektów
  Zamówienia publiczne, przetargi, konkursy
•  Aktualne ogłoszenia
•  Wyniki postępowań
  Wolontariat
•  Wolontariat (ogólne wiadomości)
•  Najważniejsze Dokumenty
•  galeria
•  Kontakt
  Pomoc społeczna
•  Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim
•  Baza instytucji i placowek świadczących pomoc w Gminie Miasto Działdowo
•  Klub Seniora
  Dział Pomocy Środowiskowej
•  Ogólne zasady korzystania z pomocy społecznej
•  Procedury ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
•  Rejony opiekuńcze
•  Zespół Interdyscyplinarny ważne!
  Usługi opiekuńcze
•  Akty prawne
•  Zarządzenia Dyrektora w sprawie ustalenia tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze
•  Procedura ubiegania się o usługi opiekuńcze
•  Zakres usług opiekuńczych
  Świadczenia rodzinne
•  INFORMACJA ważne!
•  Rodzaje świadczeń
•  Fundusz alimentacyjny
•  Formularze i wzory wniosków dla świadczeniobiorców
•  Dokumenty dodatkowe
  Klub Integracji Społecznej
•  KIS
•  Regulamin organizacyjny KIS
•  Zasady korzystania z KIS
•  Archiwum
  Dodatki Mieszkaniowe
•  Dodatki Mieszkaniowe Informacja
•  Dodatek Energetyczny nowe ważne!
•  Obowiązujące normypowierzchni użytkowego lokalu
•  Wykaz niezbędnych zaświadczeń o dochodach
•  Druki do pobrania
  Realizowane projekty
•  Projekty Systemowe
•  Projekty Konkursowe
•  Pilotaż MLW
•  Zaproszenia Ofertowe
•  "Rodzina blisko siebie - daleko od przemocy"
•  Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzeczbudownictwa socjalnego
  Redakcja strony podmiotowej
•  Redaktorzy
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki


749312
od 09 lipca 2008
Zamówienia publiczne, przetargi, konkursy » Aktualne ogłoszenia Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania-dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenia miasta Działdowo

MOPS.III.321-3/2010                                                                         Działdowo, dnia 15.11.2010 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA REALIZACJĘ ZADANIA – DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH NA TERENIE MIASTA DZIAŁDOWO

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
    ul. Wł. Jagiełły 30    13-200 Działdowo
    tel. 0 23 697 21 78 14 fax. 0 23 697 09 81
    E-mail:
sekretariat@mopsdzialdowo.pl
    NIP 571-10-40-746
  

2. Tryb udzielania zamówienia
1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o:

- ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)

- ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.)

 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wł. Jagiełły 30, 13-200 Działdowo lub pobrać ze strony internetowej: www.dzialdowo-mops.bip.net.pl

 

4. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie  Miasta Działdowo.

2. Przygotowanie i wydawanie posiłków dotyczy:

- Szkoły Podstawowej Nr 3

- Zespół Szkół Nr 2

- Gimnazjum Nr 1

- Gimnazjum Nr 2

4. Obiady do szkół należy dostarczać w ramach kosztów własnych, a także zapewnić na własny koszt naczynia i sztućce.

5. Oferent winien wskazać miejsce podawania posiłków oraz zapewnić kadrę do wydawania posiłków.

6. Posiłek ma być dwudaniowy, a przynajmniej 2 razy w tygodniu winien być to posiłek mięsny. Przeciętny posiłek powinien zawierać min 900 cal.

7. Posiłki powinny być dostarczane przez wykonawcę w dni, w których odbywa się nauka w szkołach.

8. Średnia miesięczna ilość uczniów korzystających z obiadów w roku 2009 wyniosła:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 106 uczniów

Zespół Szkół Nr 2 – 31 uczniów

Gimnazjum Nr 1 – 29 uczniów

Gimnazjum Nr 2 – 21 uczniów

9. Planowana ilość osób korzystających z obiadów w 2011r.:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 105 uczniów

Zespół Szkół Nr 2 – 30 uczniów

Gimnazjum Nr 1 – 30 uczniów

Gimnazjum Nr 2 – 20 uczniów

 

5. Rodzaj zamówienia: Usługi.

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia:

Kod CPV - 55523100-3 - usługi w zakresie posiłków szkolnych

Kod CPV - 55321000-6 - usługi przygotowywania posiłków

Kod CPV - 55320000-9 – usługi podawania posiłków

Kod CPV - 55524000-9 - usługi dostarczania posiłków do szkół

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia - od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)       Spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-4  Prawa zamówień publicznych (dalej pzp)

2)       Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 pzp

3)       Dostarczą inne dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.

4)       Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek posiadania takich uprawnień.

5)        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia przedmiotu zamówienia.

6)       Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymogami SIWZ metodą spełnia-nie spełnia.

 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Spełnienie przedmiotowych warunków oceniane będzie na podstawie złożonej oferty oraz wymaganych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 

 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.    Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust.1 pkt.1-4 PZP

(załącznik nr 2).

2.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ?(załącznik nr 4?)

3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

 

 

8.Warunki dotyczące wniesienia wadium :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

9.  Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium 

 - cena  waga   80%                 - miejsce podawania posiłków waga  20 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej wymienione kryterium i jego wagę. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru w SWIZ


10. Miejsce i termin składanie ofert
Kompletne oferty należy składać w zaklejonych,  opieczętowanych i opisanych kopertach
z napisem Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na:

dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta  Działdowo

Nie otwierać przed dniem 30 listopada  2010 r. przed godziną 12:00 ’’ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2010 r.  do godziny 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 30.
Otwarcie ofert w dniu 30.11.2010 r. o godzinie 12.00


11. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2010r.  numer ogłoszenia 367910-2010.

 

                                          

 

  

  

 

 

Załączone dokumenty
  SIWZ (78kB) pobierz pokaż
  Załączniki do SIWZ (75.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 do SIWZ (41.5kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.5kB) pobierz pokaż
  Zmiana ogłoszenia - informacja (54kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Beata Gołaś, Data wytworzenia: 2010-11-15 13:19:02, Wprowadził do systemu: Paweł Witecki, Data wprowadzenia: 2010-11-15 13:19:11, Zatwierdził do publikacji: Paweł Witecki, Data publikacji 2010-11-15 13:21:05, Ostatnia zmiana: 2010-12-02 08:42:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 400